Voorwaarden makelaars

 

 

Artikel 1 – Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   
 • Aanbod”: Een onderhands aanbod tot verkoop van een registergoed door verkoper;
 • Afslag”: De veiling waarbij wordt afgemijnd;
 • Betrokkene”: Eenieder (met uitzondering van Vastgoedafslag) die op welke wijze dan ook enige betrekking heeft tot de veiling/het platform/het kavel;
 • Bieder”: Een bij Vastgoedafslag geregistreerde (rechts-)persoon die deelneemt aan een veiling;
 • Bieding”: Het uitbrengen van een bod op de veiling;
 • Hoogste bieder”: Degene die de hoogste bieding op de veiling heeft uitgebracht;
 • Kavel”: het registergoed dat via de veiling wordt aangeboden;
 • Koopovereenkomst”: De koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper met betrekking tot het registergoed die niet eerder tot stand komt dan nadat de koopovereenkomst is verstrekt door de makelaar van verkoper aan koper, verkoper en koper deze hebben ondertekend en aan alle (dwingendrechtelijke) wet- en regelgeving is voldaan; 
 • Koopsom”: De hoogste bieding waarvoor door verkoper het registergoed wordt gegund;
 • Koper”: Degene waar de koopovereenkomst mee wordt gesloten;
 • Makelaar”: Degene die namens verkoper het registergoed verkoopt;
 • Periode”: De periode waarbinnen de veiling open wordt gesteld voor het kavel; 
 • Platform”: Het platform van Vastgoedafslag;
 • Vastgoedafslag”: De eenmanszaak Vastgoedafslag, gevestigd en kantoorhoudende te (8241 AC) Lelystad aan het Golfpark 123;
 • Veiling”: De verkoop van het registergoed via www.vastgoedafslag.nl;
 • Verkoper”: Degene in wiens opdracht de veiling wordt gehouden;
 • Voorwaarden”: Deze algemene voorwaarden;
 • Website”: De veilingwebsite waarop Vastgoedafslag haar veiling aanbiedt: www.vastgoedafslag.nl.
 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op veilingen die worden gehouden door Vastgoedafslag, via haar website www.vastgoedafslag.nl.
 2. Vastgoedafslag is een eenmanszaak, die zich bezighoudt met het organiseren van afslagveilingen in opdracht van een makelaar. 
 3. Makelaar maakt voor haar dienstverlening gebruik van het platform van Vastgoedafslag. Makelaar zal nadat een kavel openbaar is aangeboden en is verkocht onder de ontbindende voorwaarde dat het kavel wordt aangeboden op het platform van Vastgoedafslag voor de veiling middels afslag, aanmelden voor de veiling voornoemd bij Vastgoedafslag. 
 4. Makelaar verstrekt aan Vastgoedafslag alle benodigde gegevens om het kavel voor de veiling aan te kunnen bieden en verleent daar haar volledige medewerking aan. 
 5. Makelaar is gehouden om ieder object dat zij in de verkoop heeft, exclusief en uitsluitend na verkoop onder voorbehoud van veiling, te laten veilen voor afslag door Vastgoedafslag. Makelaar staat er voor in dat zij onder deze voorwaarde een overeenkomst sluit met verkoper voor de verkoop van het object en daar mededeling van doet.
 6. Vastgoedafslag faciliteert enkel de veiling en is op geen enkele wijze betrokken bij de gunning en de totstandkoming van de koopovereenkomst. 
 7. Vastgoedafslag is geen partij bij de uiteindelijke koopovereenkomst die tot stand komt tussen verkoper en koper. 
 8. Er komt niet eerder een koopovereenkomst tot stand, dan nadat verkoper heeft ingestemd met de verkoop aan koper en er een schriftelijke koopovereenkomst is verstrekt door de makelaar aan koper, welke door verkoper en koper ondertekend is. 
 

Artikel 3 – Kavel

 1. Vastgoedafslag staat niet in voor de juistheid en volledigheid van (de omschrijving van) het kavel. 
 2. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat van het kavel, foto’s, video’s, tekeningen en andere gegevens die vermeld worden in de omschrijving bij het kavel en/of uitlatingen die gedaan worden omtrent het kavel in welke vorm dan ook.
 3. Verkoper en de makelaar dient koper en bieder naar beste weten zo volledig mogelijk te informeren omtrent het kavel, op de in het rechtsverkeer gebruikelijke wijze. 
 4. Het kavel wordt in onverhuurde staat, leeg en ontruimd geleverd, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld in de koopovereenkomst. Indien het kavel is verhuurd, koopt koper het kavel in die staat en gaan de rechten en plichten uit de huur op de koper over voor zover de wet dit voorschrijft en mogelijk is. Verkoper staat er niet voor in dat de huurovereenkomst ten tijde van de levering onverkort voortduurt. Indien de huurovereenkomst niet langer voortduurt, heeft dit geen invloed op de koopprijs, tenzij partijen anderszins in de koopovereenkomst overeenkomen. Koper draagt het volledige risico ter zake de huur vanaf de datum van levering van het kavel. Onder huur wordt in dit geval tevens huurkoop en pacht verstaan.
 

Artikel 4 – Registratie

 1. De makelaar registreert zich eenmalig bij Vastgoedafslag.
 2. Na registratie ontvangt de makelaar direct de inloggegevens voor het platform van Vastgoedafslag. De makelaar kan voor het eerst inloggen nadat de registratie is gevalideerd door Vastgoedafslag en de makelaar daar de bevestiging van heeft ontvangen. 
 3. De inloggegevens zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 
 4. Indien gehandeld wordt vanuit bepaalde inloggegevens, wordt verondersteld dat deze handeling gedaan is door diegene aan wie de inloggegevens toebehoren. 
 5. De makelaar staat in voor het juiste gebruik van de inloggegevens en is aansprakelijk voor het geval er op onjuiste wijze (al dan niet door derden) gebruik gemaakt wordt van de inloggegevens. 
 6. Makelaar stemt middels registratie ermee in dat zij door Vastgoedafslag op de hoogte wordt gehouden van de veiling, toekomstige veilingen van kavels en overige informatie ter zake Vastgoedafslag.
 

Artikel 5 – Aanbieden kavel

 1. Via het platform van Vastgoedafslag kan makelaar een kavel aanbieden voor veiling. 
 2. Makelaar dient daartoe de benodigde gegevens te verstrekken, hieronder begrepen, doch niet beperkt en uitsluitend: verkoopinformatie (foto’s, tekeningen, afmetingen, vragenlijst etc.), omschrijving van het kavel, geanonimeeseerde (eerste) koopovereenkomst, de voorwaarden waaronder het kavel is verkocht onder voorbehoud, de koopprijs van het kavel etc. 
 3. Vastgoedafslag zal in overleg met makelaar bepalen wanneer het kavel op de veiling wordt aangeboden.
 4. Vastgoedafslag hanteert voor de afslag als minimale prijs van het kavel, de koopsom (blijkens uit de eerste koopovereenkomst) vermeederd met een bedrag ad € 5.000,-. Indien er geen bieding is voor dit bedrag, wordt de veiling gesloten.
 5. Makelaar staat er voor in dat verkoper instemt met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden en dat het kavel exclusief voor afslag wordt aangeboden via Vastgoedafslag.
 6. Makelaar stemt ermee in dat haar gegevens worden gedeeld op Vastgoedafslag en met de bieder. 
 7. Vanaf het moment van aanbieden van het kavel is het makelaar en verkoper niet toegestaan om biedingen te aanvaarden anders dan biedingen gedaan middels de veiling van Vastgoedafslag.
 8. Makelaar kan bij het aanbieden van het kavel de keuze maken of enkel de makelaar de bieding tijdens de veiling direct krijgt doorgestuurd, de makelaar en verkoper de bieding tijdens de veiling direct krijgen doorgestuurd.
 

Artikel 6 – De veiling

 1. Alvorens het kavel op de veiling wordt aangeboden, wordt het kavel openbaar te koop aangeboden via de makelaar. Het staat verkoper vrij om het kavel te verkopen onder de ontbindende voorwaarde dat het kavel na het sluiten van de koopovereenkomst wordt aangeboden op het platform van Vastgoedafslag voor veiling middels afslag en het verkoper vrij staat om een bieding op het kavel te aanvaarden. In dat geval kan verkoper de eerdere koopovereenkomst ontbinden.
 2. De veiling van een kavel vindt gedurende de periode plaats zoals bij het kavel wordt vermeld op de website. 
 3. De veiling vindt uitsluitend plaats middels afslag. Tijdens de afslag wordt er een teller getoond. Hierbij is zichtbaar wat koper aan totaalbedrag is verschuldigd gedurende de afslag. Het totaalbedrag bestaat uit het hoogste opbod, het bod op afslag, te vermeerderen met eventuele veilingkosten (de BTW daarover) en bijkomende kosten. 
 4. Een bieding kan niet ongedaan worden gemaakt, noch later worden ingetrokken.
 5. Verkoper noch de makelaar kan geen rechten ontlenen aan een bieding, de voorwaarden waaronder een bieding wordt gedaan en/of de bieder.
 

Artikel 7 – De bieding

 1. Elke bieding wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk gedaan en zonder enig voorbehoud. Indien bij het kavel staat aangegeven onder welke voorwaarden het kavel wordt aangeboden, heeft bieder de keuze of de bieding met of zonder dit voorbehoud wordt gedaan. 
 2. De bieding bestaat uit één bedrag (zijnde het opbod, bod op afslag, veilingkosten (BTW over de veilingkosten) en bijkomende kosten). De veilingkosten staan vermeld bij de kavel.
 3. De website van Vastgoedafslag is bepalend ter zake de volgorde en tijdstippen van de biedingen op de afslag. In geval van enige discussie hierover, is het logboek van Vastgoedafslag bepalend. Dit logboek is uitsluitend voor interne doeleinden en geïnteresseerden kunnen daar geen rechten aan ontlenen en hebben geen recht op inzage daarin.
 4. Indien de website van Vastgoedafslag een storing heeft c.q. niet naar behoren functioneert, zulks ter bepaling enkel en uitsluitend door Vastgoedafslag, dan zal er op de kortst mogelijke termijn een nieuwe veiling gepland worden. Indien bij de eerste veiling een bieding is gedaan, kan daaraan geen recht ontleend worden door de bieder behoudens in het geval bij de tweede veiling geen enkele bieding gedaan wordt, dan wel een lagere bieding wordt gedaan. In dat geval behoudt verkoper het recht voor om te gunnen aan diegene die bij de eerste veiling een hogere bieding heeft gedaan.
 5. Een bieding kan niet ongedaan worden gemaakt, noch later worden ingetrokken.
 6. De door koper verschuldigde overdrachtsbelasting en de eventueel bijkomende kosten en belastingen, maken geen deel uit van de bieding maar zijn daarnaast verschuldigd.
 7. Ter voorkoming dat er misbruik gemaakt wordt van de veiling, zal de makelaar Vastgoedafslag in kennis stellen indien tussen koper en verkoper geen koopovereenkomst tot stand komt, dan wel verkoper zich op een ontbindende voorwaarde dient te beroepen jegens koper; om welke reden dan ook die buiten de invloedsfeer van verkoper ligt. Vastgoedafslag behoudt zich het recht voor om, indien die situatie zich voordoet, koper, al dan niet tijdelijk, te blokkeren dan wel definitief te verwijderen van het platform. 
 

Artikel 8 – Koopovereenkomst

 1. Nadat de veiling is gesloten, worden de gegevens van koper door Vastgoedafslag gedeeld met de makelaar. 
 2. Koper is gehouden om binnen 48 uur nadat het kavel gegund is alle benodigde informatie te verstrekken aan de makelaar, welke de makelaar nodig acht in het kader van het opstellen van de koopovereenkomst. De makelaar zal vervolgens een koopovereenkomst opstellen en deze zo spoedig mogelijk aan koper toezenden. 
 3. Makelaar is gehouden om de benodigde informatie bij koper op te vragen voor het opstellen van de koopovereenkomst.
 4. Er komt niet eerder een koop tot stand nadat de koopovereenkomst door verkoper en koper beiden is ondertekend. In beginsel kan over de nadere voorwaarden tussen koper en verkoper niet onderhandeld worden, tenzij bij de veiling uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 
 5. Koper wordt in de gelegenheid gesteld om het kavel voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken, al dan niet vergezeld met een deskundige. De makelaar zal dit faciliteren.
 6. De verkoper heeft het recht om het kavel niet te gunnen of zich daarover te beraden. De termijn voor beraad bedraagt vijf dagen gerekend vanaf de dag na de veiling. Indien de verkoper niet binnen voornoemde termijn overgaat tot gunning, wordt verkoper geacht niet te hebben gegund. Indien verkoper niet overgaat tot gunning zal de makelaar dit uiterlijk op de zesde dag na de dag van de veiling kenbaar maken aan koper.
 7. De verkoper heeft het recht om het kavel te gunnen aan een derde, niet zijnde de hoogste bieder. 
 8. Na de gunning door verkoper, is koper gehouden om binnen drie dagen nadat de koopovereenkomst aan haar is toegestuurd, de koopovereenkomst ondertekend retour te zenden aan de makelaar. 
 9. De voorwaarden waaronder de koop van het kavel zal worden gesloten, staat vermeld in de koopovereenkomst, welke in beginsel bij het kavel wordt gepubliceerd. Over de inhoud en voorwaarden van de koopovereenkomst kan niet worden onderhandeld. Deze inhoud staat vast, tenzij in de koopovereenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien de koopovereenkomst niet is gepubliceerd, zal koper na de gunning een exemplaar van de koopovereenkomst worden verstrekt, waarin is bepaald onder welke voorwaarden de koop wordt gesloten.
 10. De verkoper heeft het recht om op ieder moment de veiling niet door te laten gaan, dan wel te staken. 
 

Artikel 9 – Kosten

 1. Graag overleg hierover, in verband met verbod “Dienen van twee heren”
 

Artikel 10 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Vastgoedafslag is op geen enkele wijze aansprakelijk voor direct dan wel indirect geleden schade jegens een betrokkene, behoudens voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering van Vastgoedafslag wordt gedekt, in welk geval Vastgoedafslag maximaal aansprakelijk is voor het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Vastgoedafslag is nimmer aansprakelijk voor enige schade door een betrokkene als gevolg van:
 • Het niet doorgang vinden van de veiling;
 • Vertraging of onderbreking van de veiling, welke oorzaken buiten de invloedssfeer van Vastgoedafslag behoren, zoals onder andere: storingen, stroomuitval, gebreken aan de apparatuur, gebreken aan de infrastructuur en/of enig handelen of nalaten van derden;
 • Eventuele onderbrekingen of een vertraging in de snelheid van de internetverbinding;
 • Inbreuk op de infrastructuur van Vastgoedafslag en/of haar website als gevolg waarvan virussen worden verspreid en/of data wordt gelekt;
 • Enige onjuistheid en/of onvolledigheid van (de beschrijving van) het kavel, de tekeningen, de foto’s daarvan en/of eventuele overige informatie die verstrekt wordt over het kavel via de website of door Vastgoedafslag;
 • Het niet kunnen deelnemen aan de veiling door een betrokkene, al dan niet door niet tijdige en/of een voltooide registratie;
 • Enige onjuistheid en/of onvolledigheid van de gepubliceerde koopovereenkomst op de website;
 • Eventuele tekortkomingen van derden die door Vastgoedafslag worden ingeschakeld; 
 • Iedere schade die (direct dan wel indirect) een gevolg is van de veiling en de latere uitwerking daarvan;
 • Een doen of nalaten van enige betrokkene;
 • Enige uitlating door Vastgoedafslag, haar medewerkers en/of door haar direct dan wel indirect ingeschakelde derden, omtrent onder andere doch niet beperkt, het kavel, de veiling, de gunning, de (inhoud van de) koopovereenkomst, de juistheid en volledigheid van (de omschrijving van) het kavel en verstrekte informatie.
 1. Vastgoedafslag is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige indirect geleden schade door een betrokkene.
 2. Bij het kavel wordt aangegeven wie de makelaar is van verkoper. Makelaar dient een, in de martk gebruikelijke, beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
 

Artikel 11 – Verwerking persoonsgegevens

 1. Voor iedere betrokkene die zich registreert bij Vastgoedafslag en/of op andere wijze persoonsgegevens deelt met Vastgoedafslag, is dit artikel van toepassing. Vastgoedafslag is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 2. Vastgoedafslag verwerkt persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 3. Vastgoedafslag verwerkt persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden: (het deelnemen aan) de veiling, wettelijke verplichtingen, commerciële doeleinden (direct marketing hieronder begrepen alsmede het informeren van betrokkenen omtrent commerciële doeleinden) en vanwege een gerechtvaardigd belang van Vastgoedafslag, om optimaal te kunnen blijven functioneren. 
 4. Vastgoedafslag zal zich inspannen om technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
 5. Vastgoedafslag verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen die direct of indirect contact heeft met Vastgoedafslag, waaronder begrepen maar niet beperkt, geïnteresseerden, verkoper, koper en de makelaar. Vastgoedafslag verkrijgt deze gegevens rechtstreeks van de geïnteresseerde wanneer een account wordt aangemaakt, dan wel verkrijgt de gegevens van de makelaar. Indien Vastgoedafslag niet direct van betrokkene de persoonsgegevens ontvangt, vertrouwt Vastgoedafslag erop dat de degene die de gegevens verstrekt daartoe bevoegd is.
 6. Vastgoedafslag zal tevens automatisch bepaalde gegevens verzamelen wanneer men de website bezoekt. Onder andere zal hierbij het IP-adres of de datum en tijd waarop de website is bezocht, worden geregistreerd.
 7. Vastgoedafslag zal geen bijzondere categorieën persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken zoals bedoeld in artikel 9 AVG.
 8. Vastgoedafslag bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Zodra ze niet langer nodig zijn, worden de gegevens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaarplicht voor gegevens.
 9. Vastgoedafslag is slechts bemiddelaar tussen geïnteresseerden en verkoper/makelaar. Vastgoedafslag werkt dan ook voortdurend samen met derden aan wie zij persoonsgegevens van betrokkenen zal verstrekken, voor zover deze behoren tot:
 • Makelaar/verkoper: Indien de geïnteresseerde een bieding doet op een kavel, is Vastgoedafslag gerechtigd om de persoonsgegevens (waaronder doch niet beperkt, naam, adres en contactgegevens) van de geïnteresseerde en de biedinggegevens te verstrekken aan de makelaar en/of verkoper;
 • Derden: Indien Vastgoedafslag derden inschakelt in het kader van de veiling, is zij gerechtigd om met hen persoonsgegevens van betrokkenen te delen;
 • In alle andere gevallen worden betrokkenen in kennis gesteld door Vastgoedafslag indien zij persoonsgegevens wil delen met derden.
 1. Vastgoedafslag verwerkt uitsluitend persoonsgegevens binnen de EU, behoudens  indien betrokkene afkomstig is uit een niet-EU-land. 
 2. Vastgoedafslag verleent betrokkene haar volledige medewerking om betrokkene een beroep te doen op haar rechten uit hoofde van de AVG. Vastgoedafslag streeft ernaar om binnen dertig (30) dagen na ontvangst van dat verzoek, betrokkene van een antwoord te voorzien. Iedere betrokkene heeft recht op:
 1. Inzage in haar persoonsgegevens;
 2. Persoonsgegevens te laten beperken, verwijderen of te corrigeren;
 3. Recht op informatie hoe met persoonsgegevens worden omgegaan en welke rechten betrokkene in dat verband kan uitoefenen;
 4. Recht om bezwaar te maken.
 1. Vastgoedafslag zal betrokkene onverwijld, en ieder geval binnen 72 uur, op de hoogte brengen indien zij ontdekt of redelijkerwijs vermoedt dat een datalek heeft plaatsgevonden met betrekking tot persoonsgegevens van betrokkene. In geval van een datalek zal Vastgoedafslag onverwijld zich inspannen om de benodigde herstelmogelijkheden te treffen en de betrokkenen informeren.
 2. Vastgoedafslag maakt gebruik van cookies die zij plaatst in de browser wanneer betrokkene de website bezoekt. Betrokkene zal de eerste keer toestemming dienen te geven voor het plaatsen van cookies. Vastgoedafslag maakt gebruik van noodzakelijke, statistieke, marketing en voorkeurencookies. Betrokkene kan de instellingen van haar browser zo wijzigen dat de browser alle cookies blokkeert of alleen die van externe providers. Indien de betrokkene cookies blokkeert, kan dat een optimale werking van de website in de weg staan.
 3. Vastgoedafslag behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, zoals bedoeld in dit artikel. Betrokkene dient telkens bij het bezoeken van de website na te gaan of deze is gewijzigd.
 

Artikel 12 – Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de veiling is Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de rechtbank Lelystad is bevoegd om van het geschil kennis te nemen.
 

Artikel 13 – Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling in deze voorwaarden niet rechtsgeldig is, dan laat dat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval in overleg treden over een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk de inhoud en strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 
 2. Makelaar staat er op het moment dat makelaar het kavel aanbiedt bij Vastgoedafslag dat verkoper akkoord is met de voorwaarden zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden.
 3. Het staat Vastgoedafslag vrij om tussentijds de voorwaarden te wijzigen. Vastgoedafslag zal makelaar hiervan in kennis stellen.