Privacy Verklaring

 

Vastgoedafslag, gevestigd en kantoorhoudende te (8241 AC) Lelystad aan het Golfpark 123, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring.

Voor iedere betrokkene die zich registreert bij Vastgoedafslag en/of op andere wijze persoonsgegevens deelt met Vastgoedafslag, is dit artikel van toepassing. Vastgoedafslag is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Vastgoedafslag verwerkt persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Vastgoedafslag behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, zoals bedoeld in dit artikel. Betrokkene dient telkens bij het bezoeken van de website na te gaan of deze is gewijzigd.

 

Contact gegevens

Golfpark 123

8241 AC Lelystad

(0320) 33 77 11

 

Verwerken persoonsgegevens

Vastgoedafslag verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Vastgoedafslag verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door het maken van een account op de website, in correspondentie en telefonisch.

Vastgoedafslag zal tevens automatisch bepaalde gegevens verzamelen wanneer men de website bezoekt. Onder andere zal hierbij het IP-adres of de datum en tijd waarop de website is bezocht, worden geregistreerd.

Vastgoedafslag verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen die direct of indirect contact hebben met Vastgoedafslag, waaronder begrepen maar niet beperkt, geïnteresseerden, verkoper, koper en de makelaar. Vastgoedafslag verkrijgt deze gegevens rechtstreeks van de geïnteresseerde wanneer een account wordt aangemaakt, dan wel verkrijgt de gegevens van de makelaar. Indien Vastgoedafslag niet direct van betrokkene de persoonsgegevens ontvangt, vertrouwt Vastgoedafslag erop dat de degene die de gegevens verstrekt daartoe bevoegd is.

Vastgoedafslag verwerkt uitsluitend persoonsgegevens binnen de EU, behoudens indien betrokkene afkomstig is uit een niet-EU-land.

 

Verwerken bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Vastgoedafslag verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Kredietwaardigheidscheck. Bij Vastgoedafslag betaald u achteraf na de veiling. Om u en onszelf te beschermen tegen misbruik, checken we uw kredietwaardigheid. Indien Vastgoedafslag uw kredietwaardigheid checkt in het kader van de veiling, is zij gerechtigd om derden in te schakelen en met hen persoonsgegevens van betrokkenen te delen.

Vastgoedafslag zal geen bijzondere categorieën persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken zoals bedoeld in artikel 9 AVG.

 

Doeleinden en grondslagen verwerken persoonsgegevens

Vastgoedafslag verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • (Het deelnemen aan) de veiling;
 • In het kader om onze diensten uit te kunnen voeren;
 • Wettelijke verplichting;
 • Commerciële doeleinden (direct marketing hieronder begrepen alsmede het informeren van betrokkenen omtrent commerciële doeleinden);
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang van Vastgoedafslag, om optimaal te kunnen blijven functioneren.

 

Bewaren persoonsgegevens

Vastgoedafslag bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Zodra ze niet langer nodig zijn, worden de gegevens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaarplicht voor gegevens.

 

Delen persoonsgegevens met derden

Vastgoedafslag is slechts bemiddelaar tussen geïnteresseerden en verkoper/makelaar. Vastgoedafslag werkt dan ook voortdurend samen met derden aan wie zij persoonsgegevens van betrokkenen zal verstrekken, voor zover deze behoren tot:

 • Makelaar/verkoper: Indien de geïnteresseerde een bieding doet op een kavel, is Vastgoedafslag gerechtigd om de persoonsgegevens (waaronder doch niet beperkt, naam, adres en contactgegevens) van de geïnteresseerde en de biedingsgegevens te verstrekken aan de makelaar en/of verkoper;
 • Derden: Indien Vastgoedafslag derden inschakelt in het kader van de veiling, is zij gerechtigd om met hen persoonsgegevens van betrokkenen te delen;
 • In alle andere gevallen worden betrokkenen in kennis gesteld door Vastgoedafslag indien zij persoonsgegevens wil delen met derden.

Vastgoedafslag verstrekt uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij Vastgoedafslag daartoe op grond van de wet of een rechtelijke uitspraak verplicht is, of tenzij het nodig is voor het (technisch) uitvoeren van de door u gevraagde dienst.

 

Cookies of vergelijkebare technieken

Vastgoedafslag maakt gebruik van cookies die zij plaatst in de browser wanneer betrokkene de website bezoekt. Betrokkene zal de eerste keer toestemming dienen te geven voor het plaatsen van cookies. Vastgoedafslag maakt gebruik van noodzakelijke, statistieke, marketing en voorkeurencookies. Betrokkene kan de instellingen van haar browser zo wijzigen dat de browser alle cookies blokkeert of alleen die van externe providers. Indien de betrokkene cookies blokkeert, kan dat een optimale werking van de website in de weg staan.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Vastgoedafslag verleent betrokkene haar volledige medewerking om betrokkene een beroep te doen op haar rechten uit hoofde van de AVG. Vastgoedafslag streeft ernaar om binnen dertig (30) dagen na ontvangst van dat verzoek, betrokkene van een antwoord te voorzien. Iedere betrokkene heeft recht op:

 1. Inzage in haar persoonsgegevens;
 2. Persoonsgegevens te laten beperken, verwijderen of te corrigeren;
 3. Recht op informatie hoe met persoonsgegevens worden omgegaan en welke rechten betrokkene in dat verband kan uitoefenen;
 4. Recht om bezwaar te maken;
 5. Gegevensoverdraagbaarheid. Het recht om een verzoek te kunnen indienen om de persoonsgegevens die Vastgoedafslag beschikt naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u een andere vraag/opmerking over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vastgoedafslag.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Vastgoedafslag u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Vastgoedafslag wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteiten Persoonsgegevens.

 

Beveiligen persoonsgegevens

Vastgoedafslag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Vastgoedafslag zal zich inspannen om technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Vastgoedafslag zal betrokkene onverwijld, en ieder geval binnen 72 uur, op de hoogte brengen indien zij ontdekt of redelijkerwijs vermoedt dat een datalek heeft plaatsgevonden met betrekking tot persoonsgegevens van betrokkene. In geval van een datalek zal Vastgoedafslag onverwijld zich inspannen om de benodigde herstelmogelijkheden te treffen en de betrokkenen informeren.