Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Aanbod”: Een onderhands aanbod tot verkoop van een registergoed door verkoper;
 • Afmijnbedrag”: Het bedrag waarop bij de afslag wordt afgemijnd;
 • Afmijnen”: Het door een bieder afmijnen tijdens de afslag;
 • Afslag”: De veiling waarbij wordt afgemijnd;
 • Betrokkene”: Eenieder (met uitzondering van Vastgoedafslag) die op welke wijze dan ook enige betrekking heeft tot de veiling/het platform/de kavel;
 • Bieder”: Een bij Vastgoedafslag geregistreerde (rechts-)persoon die deelneemt aan een veiling;
 • Bieding”: Het uitbrengen van een bod op de veiling;
 • Gunning”: De mededeling van de verkoper aan de makelaar dat de verkoper het bod heeft aanvaard waardoor, als resultaat van de veiling, de koopovereenkomst tussen verkoper en koper tot stand komt;
 • Hoogste bieder”: Degene die de hoogste bieding op de veiling heeft uitgebracht;
 • Kavel”: het registergoed dat via de veiling wordt aangeboden;
 • Koopovereenkomst”: De koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper met betrekking tot het registergoed die niet eerder tot stand komt dan nadat de koopovereenkomst is verstrekt door de makelaar van verkoper aan koper, verkoper en koper deze hebben ondertekend en aan alle (dwingendrechtelijke) wet- en regelgeving is voldaan;
 • Koopsom”: De hoogste bieding waarvoor door verkoper het registergoed wordt gegund;
 • Koper”: Degene waar de koopovereenkomst mee wordt gesloten;
 • Makelaar”: Degene die namens verkoper het registergoed verkoopt;
 • Periode”: De periode waarbinnen de veiling open wordt gesteld voor de kavel;
 • Platform”: Het platform van Vastgoedafslag;
 • Vastgoedafslag”: De eenmanszaak Vastgoedafslag, gevestigd en kantoorhoudende te (8241 AC) Lelystad aan het Golfpark 123;
 • Veiling”: De verkoop van het registergoed via www.vastgoedafslag.nl;
 • Verkoper”: Degene in wiens opdracht de veiling wordt gehouden;
 • Voorwaarden”: Deze algemene voorwaarden;
 • Website”: De veilingwebsite waarop Vastgoedafslag haar veiling aanbiedt: www.vastgoedafslag.nl.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op veilingen die worden gehouden door Vastgoedafslag, via haar website www.vastgoedafslag.nl. Daarnaast gelden deze voorwaarden voor alle gebruikers van de website.
 2. Vastgoedafslag is een eenmanszaak, die zich bezighoudt met het organiseren van afslagveilingen in opdracht van een makelaar.
 3. Vastgoedafslag faciliteert enkel de veiling en is op geen enkele wijze betrokken bij de gunning en de totstandkoming van de koopovereenkomst.
 4. Vastgoedafslag is geen partij bij de uiteindelijke koopovereenkomst die tot stand komt tussen verkoper en koper.
 5. Er komt niet eerder een koopovereenkomst tot stand, dan nadat verkoper heeft ingestemd met de verkoop aan koper en er een schriftelijke koopovereenkomst is verstrekt door de makelaar aan koper, welke door verkoper en koper ondertekend is.

 

Artikel 3 – Kavel

 1. Vastgoedafslag staat niet in voor de juistheid en volledigheid van (de omschrijving van) de kavel.
 2. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat van de kavel, foto’s, video’s, tekeningen en andere gegevens die vermeld worden in de omschrijving bij de kavel en/of uitlatingen die gedaan worden omtrent de kavel in welke vorm dan ook.
 3. Verkoper dient koper naar beste weten zo volledig mogelijk te informeren omtrent de kavel, op de in het rechtsverkeer gebruikelijke wijze.
 4. De kavel wordt in onverhuurde staat, leeg en ontruimd geleverd, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld in de koopovereenkomst. Indien de kavel is verhuurd, koopt koper de kavel in die staat en gaan de rechten en plichten uit de huur op de koper over voor zover de wet dit voorschrijft en mogelijk is. Verkoper staat er niet voor in dat de huurovereenkomst ten tijde van de levering onverkort voortduurt. Indien de huurovereenkomst niet langer voortduurt, heeft dit geen invloed op de koopprijs, tenzij partijen anderszins in de koopovereenkomst overeenkomen. Koper draagt het volledige risico ter zake de huur vanaf de datum van levering van de kavel. Onder huur wordt in dit geval tevens huurkoop en pacht verstaan.
 5. Op de koper rust een onderzoeksplicht de verstrekte informatie te controleren.

 

Artikel 4 – Registratie

 1. Iedere bieder kan enkel een bieding doen op een kavel, nadat de bieder zich heeft geregistreerd via Vastgoedafslag.
 2. Na registratie ontvangt de bieder direct de inloggegevens voor het platform van Vastgoedafslag. De bieder kan voor het eerst inloggen nadat de registratie is gevalideerd door Vastgoedafslag en de bieder daar de bevestiging van heeft ontvangen.
 3. De inloggegevens zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 4. Indien een bieding wordt gedaan vanuit bepaalde inloggegevens, wordt verondersteld dat deze bieding gedaan is door diegene aan wie de inloggegevens toebehoren.
 5. De bieder staat in voor het juiste gebruik van de inloggegevens en is aansprakelijk voor het geval er op onjuiste wijze (al dan niet door derden) gebruik gemaakt wordt van de inloggegevens.
 6. Ter voorkoming dat er misbruik gemaakt wordt van de veiling, zal de makelaar Vastgoedafslag in kennis stellen indien tussen koper en verkoper geen koopovereenkomst tot stand komt, dan wel verkoper zich op een ontbindende voorwaarde dient te beroepen jegens koper; om welke reden dan ook die buiten de invloedsfeer van verkoper ligt. Vastgoedafslag behoudt zich het recht voor om, indien die situatie zich voordoet, koper, al dan niet tijdelijk, te blokkeren dan wel definitief te verwijderen van het platform. De inloggegevens van koper zijn dan niet langer bruikbaar.
 7. Bieder stemt middels registratie ermee in dat zij door Vastgoedafslag op de hoogte wordt gehouden van de veiling, toekomstige veilingen van kavels en overige informatie ter zake Vastgoedafslag.

 

Artikel 5 – De veiling

 1. Alvorens de kavel op de veiling wordt aangeboden, wordt de kavel openbaar te koop aangeboden via de makelaar. Het staat verkoper vrij om de kavel te verkopen onder de ontbindende voorwaarde dat de kavel na het sluiten van de koopovereenkomst wordt aangeboden op het platform van Vastgoedafslag voor veiling middels afslag en het verkoper vrij staat om een bieding op de kavel te aanvaarden. In dat geval kan verkoper de eerdere koopovereenkomst ontbinden.
 2. De veiling van een kavel vindt gedurende de periode plaats zoals bij de kavel wordt vermeld op de website.
 3. De veiling vindt uitsluitend plaats middels afslag. Tijdens de afslag wordt er een teller getoond. Hierbij is zichtbaar wat koper aan totaalbedrag is verschuldigd gedurende de afslag. Het totaalbedrag bestaat uit het hoogste opbod, het bod op afslag, te vermeerderen met eventuele veilingkosten (de BTW daarover) en bijkomende kosten.
 4. Een bieding kan niet ongedaan worden gemaakt, noch later worden ingetrokken.

 

Artikel 6 – De bieding

 1. Elke bieding wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk gedaan en zonder enig voorbehoud. Indien bij de kavel staat aangegeven onder welke voorwaarden de kavel wordt aangeboden, heeft bieder de keuze of de bieding met of zonder dit voorbehoud wordt gedaan.
 2. De bieding bestaat uit één bedrag (zijnde het opbod, bod op afslag, veilingkosten (BTW over de veilingkosten) en bijkomende kosten). De veilingkosten staan vermeld bij de kavel.
 3. De website van Vastgoedafslag is bepalend ter zake de volgorde en tijdstippen van de biedingen op de afslag. In geval van enige discussie hierover, is het logboek van Vastgoedafslag bepalend. Dit logboek is uitsluitend voor interne doeleinden en geïnteresseerden kunnen daar geen rechten aan ontlenen en hebben geen recht op inzage daarin.
 4. Indien de website van Vastgoedafslag een storing heeft c.q. niet naar behoren functioneert, zulks ter bepaling enkel en uitsluitend door Vastgoedafslag, dan zal er op de kortst mogelijke termijn een nieuwe veiling gepland worden. Indien bij de eerste veiling een bieding is gedaan, kan daaraan geen recht ontleend worden door de bieder behoudens in het geval bij de tweede veiling geen enkele bieding gedaan wordt, dan wel een lagere bieding wordt gedaan. In dat geval behoudt verkoper het recht voor om te gunnen aan diegene die bij de eerste veiling een hogere bieding heeft gedaan.
 5. Een bieding kan niet ongedaan worden gemaakt, noch later worden ingetrokken.
 6. Koper stemt ermee in dat door het uitbrengen van een bieding haar gegevens worden gedeeld met de makelaar van verkoper, ook in het geval koper niet de hoogste bieding heeft gedaan. Het staat de makelaar vrij om de bieder te contacten indien de koper met de hoogste bieding niet overgaat tot het afnemen van de kavel.
 7. De door koper verschuldigde overdrachtsbelasting en de eventueel bijkomende kosten en belastingen, maken geen deel uit van de bieding maar zijn daarnaast verschuldigd.
 8. Indien de kavel verkocht is zonder voorbehoud van financiering, blijft de betalingsverplichting voor de bieder jegens Vastgoedafslag bestaan.

 

Artikel 7 – Koopovereenkomst

 1. Nadat de veiling is gesloten, worden de gegevens van koper door Vastgoedafslag gedeeld met de makelaar.
 2. Koper is gehouden om binnen 48 uur nadat de kavel gegund is benodigde informatie te verstrekken aan de makelaar, welke de makelaar nodig acht in het kader van het opstellen van de koopovereenkomst. De makelaar zal vervolgens een koopovereenkomst opstellen en deze zo spoedig mogelijk aan koper toezenden.
 3. Er komt niet eerder een koop tot stand nadat de koopovereenkomst door verkoper en koper beiden is ondertekend. In beginsel kan over de nadere voorwaarden tussen koper en verkoper niet onderhandeld worden, tenzij bij de veiling uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 4. Koper wordt in de gelegenheid gesteld om de kavel voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken, al dan niet vergezeld met een deskundige.
 5. De verkoper heeft het recht om de kavel niet te gunnen of zich daarover te beraden. De termijn voor beraad bedraagt vijf dagen gerekend vanaf de dag na de veiling. Indien de verkoper niet binnen voornoemde termijn overgaat tot gunning, wordt verkoper geacht niet te hebben gegund. Indien verkoper niet overgaat tot gunning zal de makelaar dit uiterlijk op de zesde dag na de dag van de veiling kenbaar maken aan koper.
 6. De verkoper heeft het recht om de kavel te gunnen aan een derde, niet zijnde de hoogste bieder.
 7. Na de gunning door verkoper, is koper gehouden om binnen drie dagen nadat de koopovereenkomst aan haar is toegestuurd, de koopovereenkomst ondertekend retour te zenden aan de makelaar.
 8. De voorwaarden waaronder de koop van de kavel zal worden gesloten, staat vermeld in de koopovereenkomst, welke in beginsel bij de kavel wordt gepubliceerd. Over de inhoud en voorwaarden van de koopovereenkomst kan niet worden onderhandeld. Deze inhoud staat vast, tenzij in de koopovereenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien de koopovereenkomst niet is gepubliceerd, zal koper na de gunning een exemplaar van de koopovereenkomst worden verstrekt, waarin is bepaald onder welke voorwaarden de koop wordt gesloten.
 9. De verkoper heeft het recht om op ieder moment de veiling niet door te laten gaan, dan wel te staken.

 

Artikel 8 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Vastgoedafslag is op geen enkele wijze aansprakelijk voor direct dan wel indirect geleden schade jegens een betrokkene, behoudens voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering van Vastgoedafslag wordt gedekt, in welk geval Vastgoedafslag maximaal aansprakelijk is voor het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Vastgoedafslag is nimmer aansprakelijk voor enige schade door een betrokkene als gevolg van:
 1. Vastgoedafslag is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige indirect geleden schade door een betrokkene.
 2. Bij de kavel wordt aangegeven wie de makelaar is van verkoper. De makelaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade, voor het geval verkoper niet tot gunning overgaat aan koper en evenmin voor enige onjuistheid en/of onvolledigheid van de gepubliceerde koopovereenkomst op de website.

 

Artikel 9 – Verwerking persoonsgegevens

 1. Vastgoedafslag gebruikt in het kader van haar dienstverlening gebruik van het verwerken van persoonsgegevens van iedere gebruiker van www.vastgoedafslag.nl. De gebruiker geeft toestemming voor het verwerken van de (persoons)gegevens, door zich te registreren op de website. De verwerking van persoonsgegevens zijn weergegeven in de Privacy verklaring. Deze is te vinden op de website van Vastgoedafslag.

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de veiling is Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de rechtbank Lelystad is bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

 

Artikel 11 – Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling in deze voorwaarden niet rechtsgeldig is, dan laat dat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval in overleg treden over een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk de inhoud en strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 2. Deze voorwaarden scheppen behalve voor Vastgoedafslag ook voor de verkoper het recht jegens de koper c.q. bieder een beroep op deze voorwaarden te doen en de bepalingen in deze voorwaarden gelden jegens de koper c.q. bieder als derdenbeding waarop door verkoper en door Vastgoedafslag ingeschakelde derden jegens de koper c.q. bieder een beroep kan worden gedaan.